fbpx

Umowa licencyjna platformy

Umowa licencyjna (zwana dalej „Zakupem”) jest zawarta pomiędzy Surge Social LLC („Surge Social”) a Tobą („Klient”).

Akceptując niniejszą umowę, kupując i otrzymując usługę lub wypełniając formularz połączenia, potwierdzasz, że zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Jeśli Klient zawiera niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, potwierdza, że ​​ma prawo powiązać ją z rzeczywistymi warunkami. Jeśli Klient nie ma takiego uprawnienia lub jeśli Klient nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy, nie akceptuje niniejszej Umowy.

MAJĄC NA UWADZE, że Surge Social oferuje platformę do zarządzania hotspotami Wi-Fi, reklamę i analitykę, a także dostarcza określony powiązany sprzęt (Routery) i usługi, w tym szkolenia, wsparcie techniczne i internetowe repozytorium wiedzy, wszystko to dalej opisane i zdefiniowane w niniejszej Umowie;

ORAZ ZWAŻYWSZY, że Klient chce uzyskać od Surge Social, a Surge Social chce zapewnić Klientowi dostęp i możliwość korzystania z platformy do zarządzania hotspotami Wi-Fi, reklamy i analizy, a także dostarczyć powiązany sprzęt i usługi, wszystko to dalej opisane i zdefiniowane w niniejszej Umowie;

NINIEJSZYM, w związku z zaistniałymi przesłankami oraz wzajemnymi zobowiązaniami i umowami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także w związku z innymi dobrymi i wartościowymi świadczeniami, których otrzymanie i wystarczalność niniejszym potwierdzamy, strony uzgadniają, co następuje:

 1.  INTERPRETACJA

  Definicja. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Umowie mają znaczenie określone w niniejszej Sekcji 1. Inne terminy pisane wielką literą w niniejszej Umowie zostaną określone w stosownych przypadkach.

  „Obecne przepisy dotyczące prywatności” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy stanowe lub regionalne, które mogą wejść w życie w przyszłości, regulujące gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i zarządzanie danymi osobowymi lub wysyłanie komercyjnych wiadomości e-mail lub spamu, które mogą mieć zastosowanie do dowolnej strony lub usługi;

  „Treści Klienta” oznaczają wszelkie informacje Klienta wprowadzone przez Klienta w imieniu Klienta do dowolnych szablonów marketingowych lub innych materiałów marketingowych i promocyjnych wybranych przez Klienta lub stronę trzecią, takie jak Marki Klienta, wiadomości na Facebooku, kupony mobilne, vouchery, oferty, promocje, banery reklamowe, filmy, loterie i powiadomienia o wydarzeniach;

  „Informacje o kliencie” oznaczają wszelkie informacje o Kliencie, w tym informacje o skierowaniu otrzymane od Klienta lub dostarczone przez Klienta Surge Social zgodnie z czynnościami określonymi w niniejszej Umowie.

  „Umowa Licencyjna Klienta” oznacza zawartą, wiążącą umowę pomiędzy Klientem a dowolnym Klientem, która reguluje świadczenie przez Klienta Usługi Surge Social Wi-Fi (w tym wszystkich jej komponentów) na rzecz Klientów, która (a) zawiera standardowe warunki branżowe; (b) zapewnia, że Surge Social nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiegokolwiek Użytkownika Końcowego; oraz (c) wymaga od Klientów przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (w tym Obowiązujących Przepisów o Ochronie Prywatności);

  „Lokalizacja Klienta” oznacza fizyczną lokalizację należącą do Klienta lub przez niego wydzierżawioną, w której Klient oferuje usługę Fast Social Wi-Fi;

  „Klient” oznacza osobę, która zawarła umowę licencyjną klienta na świadczenie usług bezprzewodowych sieci społecznościowych Wi-Fi w lokalizacji klienta (bez względu na to, czy korzysta z szybkich routerów) i która jest częścią sieci klienckiej Wi-Fi.

  „Data wejścia w życie” oznacza datę, w której Klient (lub  przedstawiciel) zgadza się przestrzegać jego warunków, wypełniając proces składania wniosków online lub klikając pole oznaczające akceptację niniejszej Umowy.

  „Dane Użytkownika końcowego” oznaczają informacje o Użytkownikach końcowych i korzystaniu przez nich z Usługi Surge Social Wi-Fi, w tym nazwiska, adresy e-mail i informacje o użytkownikach w sieciach społecznościowych, dane związane z analizą korzystania z urządzenia Użytkownika końcowego (np. adres MAC). Aktywność społecznościowa, patronat lokalizacji klienta, lokalizacja urządzenia, skuteczność reklam i realizacja kuponów klientów są wprowadzane lub gromadzone za pośrednictwem panelu sterowania Surge Social. Dane użytkownika końcowego obejmują dane osobowe użytkownika końcowego;

  „Dane osobowe użytkownika końcowego” oznaczają dane osobowe użytkowników końcowych;

  „Użytkownik końcowy” oznacza osobę, która korzysta z usługi Surge Social Wi-Fi w lokalizacji klienta lub której urządzenie wymienia informacje z usługą Surge Social Wi-Fi;

  „W tym” oznacza w tym bez ograniczeń;

  „Strona docelowa” oznacza stronę internetową, która pojawia się po raz pierwszy, gdy Użytkownik końcowy łączy się z Platformą i która zawiera portal umożliwiający Użytkownikowi końcowemu dostęp do Internetu;

  „Treści Klienta” oznaczają wszelkie Treści Klienta wprowadzone przez Klienta do dowolnych szablonów marketingowych lub w inny sposób oznakowane lub wybrane przez Klienta (stronę trzecią) materiały marketingowe i promocyjne, takie jak Znaki Klienta, wiadomości na Facebooku, kupony mobilne, kupony, oferty, promocje, banery reklamowe , filmy, loterie, powiadomienia o wydarzeniach;

  „Sieć Wi-Fi Klienta” oznacza zagregowaną sieć Klientów Klienta;

  „Wygląd” oznacza charakterystykę i wygląd strony docelowej, dostosowanej za pomocą Treści Klienta, w zależności od przypadku, z wyłączeniem w szczególności Surge Social Technology;

  „Szablony marketingowe” oznaczają edytowalne szablony marketingowe do pobrania udostępnione Klientowi Surge Social i obejmują szablony, których Klient może używać do promowania Usługi Surge Social Wi-Fi i powiązanych usług wśród potencjalnych Klientów, a także szablony, które Klient może udostępniać Klientom pomagać Klientom w marketingu usług Surge Social Wi-Fi.

  „Znaki” oznaczają znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i projekty;

  „Panel sterowania Surge Social” oznacza aplikację Surge Social służącą do tworzenia raportów i zarządzania w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanego serwera reklamowego obsługiwanego przez Surge Social i działającego na Platformie;

  „Surge Social Knowledge Store” oznacza ogólną stronę pomocy znajdującą się na Platformie i dostępną dla klientów, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów z routerami;

  „Platforma Surge Social” lub „Platforma” oznacza usługi oprogramowania będące własnością i obsługiwane przez Surge Social: (i) za pośrednictwem których Klient uzyska dostęp do Panelu Kontroli Surge Social i będzie z niego korzystać; oraz (ii) z którym Użytkownicy końcowi będą się łączyć (początkowo ze stroną docelową) za pośrednictwem Surge Social Wi-Fi;

  „Router społecznościowy Surge” oznacza router lub bramę bezprzewodową (w zależności od przypadku) skonfigurowaną do pracy wyłącznie z panelem sterowania społecznościowego Surge, wszelkim powiązanym sprzętem routera, takim jak anteny i zasilacze, oraz podręcznikami instalacji i innymi powiązanymi materiałami;

  „Surge Social Technologies” oznacza, licencjonowane lub nabyte, nabyte lub opracowane przez Surge Social i mogące być modyfikowane, rozszerzane lub aktualizowane w okresie obowiązywania, wszystkie informacje, materiały, know-how lub technologie, elementy, dane, grafikę, programowanie i kodowanie(W tym wszystkie interfejsy, urządzenia nawigacyjne, menu, struktury lub schematy menu, ikony, pomoc i inne instrukcje obsługi oraz wszystkie inne elementy dowolnego źródła lub kodu komputera obiektowego), które składają się na Platformę (i jej wygląd) ), Surge Social Networking Panel sterowania, szablony marketingowe, marki społecznościowe Surge i repozytorium wiedzy społecznościowej Surge, a także wszystkie dosłowne i niedosłowne wyrażenia pomysłów, które działają, wywołują, tworzą, kierują, manipulują, uzyskują dostęp lub w inny sposób wpływają na Platformę (i ich wygląd) , Surge Social Control Panel, szablony marketingowe, tagi społecznościowe Surge i repozytorium wiedzy społecznościowej Surge, a także elementy projektu;

  „Usługa Surge Social Wi-Fi” oznacza bezprzewodowy dostęp do Internetu w Lokalizacji Klienta za pośrednictwem Platformy;

  „Osoba” oznacza osobę fizyczną, korporację, partnerstwo, powiernictwo, organizację, rząd kraju lub dowolną jego jednostkę polityczną i administracyjną lub jakąkolwiek agencję lub departament takiego rządu, a także wykonawców, administratorów lub innych przedstawicieli/osób w tym charakterze;

  „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej osobie i obejmują wszelkie informacje, które są „danymi osobowymi” w rozumieniu jednego lub więcej obowiązujących przepisów dotyczących prywatności dla użytkowników końcowych;

  „Polityka prywatności” oznacza politykę prywatności mającą zastosowanie do korzystania przez użytkowników końcowych z usługi Surge Social Wi-Fi;

  „Przetwarzanie” oznacza zbieranie, wykorzystywanie, modyfikowanie, usuwanie, ujawnianie, przechowywanie, anonimowość, usuwanie i/lub zarządzanie Danymi osobowymi.

  „Usługi” oznaczają świadczenie Surge Social Control Panel jako usługi dostępu i korzystania przez Klienta, świadczenie usługi Surge Social Wi-Fi w celu świadczenia Klienta, a także hosting, marketing i branding, szkolenia i wsparcie. usługi opisane w art. 2;

  „Warunki użytkowania” oznaczają warunki użytkowania mające zastosowanie do korzystania z Usługi Surge Social Wi-Fi przez Użytkowników Końcowych, które muszą zostać uzgodnione przez Użytkownika Końcowego, zanim będą mogli korzystać z Usługi Surge Social Wi-Fi.

 1. SURGE SOCIAL USŁUGI

  Platforma. Surge Social zastosuje Platformę Dostępową Klienta w Okresie Obowiązywania, jak przewidziano w niniejszej Umowie.

  Surge Social Control Panel – oprogramowanie jako usługa. W Okresie Obowiązywania Surge Social będzie hostować Panel Kontrolny Surge Social na Platformie. W związku z tym Surge Social niniejszym udziela Klientowi licencji na zdalny dostęp i korzystanie z Panelu Kontrolnego Surge Social i Platformy w Okresie Obowiązywania na zasadzie niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem (innych niż opłaty należne na mocy niniejszej Umowy) w celu zarządzania Siecią Klienta, w tym zbierania, organizowania i generowania raportów z wykorzystaniem Danych Użytkownika Końcowego i dostarczania ich Klientom, prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych (w tym korzystania z Szablonów Marketingowych, o których mowa poniżej) oraz korzystania z innych funkcji Panelu Kontrolnego Surge Social, które mogą być dodawane od czasu do czasu. Dla większej pewności, Klient może również zapewnić dostęp do Platformy swoim Klientom w celu korzystania z Usługi Surge Social Wi-Fi.

  3. SPRZĘT I ZDALNY DOSTĘP.

  Router. Surge Social, zgodnie z Regulaminem
  może oferować Klientowi do kupna lub dzierżawy określone typy routerów. Klient może kupić lub wypożyczyć routery od Surge Social, wypełniając formularz zakupu lub wypożyczenia w formie, która może zostać opublikowana na stronie internetowej Surge Social lub przesłana Klientowi na żądanie. Wszystkie routery są objęte standardową ograniczoną gwarancją odpowiedniego producenta obowiązującą w momencie sprzedaży takich routerów („Gwarancja producenta”). Surge Social nie udziela (a Klient nie musi dawać żadnych potencjalnych lub faktycznych Klientom) innych zobowiązań gwarancyjnych wobec routera i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję i warunki producenta związane z produktem lub za konkretne wykonanie warunków jakiejkolwiek Gwarancji Producenta. Zaangażowanie firmy Surge Social w obsługę routerów ogranicza się do umieszczania informacji wybranych przez Klienta w Bazie wiedzy firmy Surge Social.

  Dostęp zdalny. W przypadku niektórych wdrożeń Klient może zwrócić się do Surge Social o zdalne zarządzanie wdrażaniem i dostarczaniem usługi Wi-Fi Surge Social poprzez kontakt z Klientem lub istniejącym sprzętem Klienta (w przypadku, gdy taki sprzęt jest obsługiwany przez Surge Social). W takim przypadku Klient zobowiązuje się i zapewnia, że ​​Klient (i) udzieli Surge Social wszelkich praw niezbędnych do zdalnego dostępu, użytkowania i modyfikacji takiego sprzętu bez dodatkowej zgody lub powiadomienia Klienta; oraz (ii) zgadza się, że jeśli Klient przekaże dane uwierzytelniające Surge Social w celu uzyskania dostępu do takiego sprzętu, wszelki taki dostęp będzie odbywał się na własne ryzyko Klienta, w zależności od przypadku. Surge Social może aktualizować oprogramowanie układowe lub ustawienia zabezpieczeń w dowolnym momencie w odpowiedzi na poprawki błędów lub powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa, które mogą spowodować przerwanie świadczenia Usług.

  Surge Social Wi-Fi. Surge Social zobowiązuje się do świadczenia usługi Wi-Fi Surge Social w Okresie Obowiązywania. W Okresie Obowiązywania Klient musi umożliwić swoim Klientom oferowanie Użytkownikom Końcowym Usługi Surge Social Wi-Fi zgodnie z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności.

  Usługi hostingowe. Platforma będzie obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych w celu zapewnienia dostępu Klientowi i Użytkownikowi końcowemu zgodnie z niniejszą Umową. Surge Social zastosuje się do wszystkich zaleceń dotyczących śledzenia godzin usług hostingowych, ale nie gwarantuje ich dostępności ze względu na różne zewnętrzne czynniki internetowe. Ponadto dostępność Platformy może zostać przerwana w celu zapewnienia zaplanowanej konserwacji i aktualizacji Platformy, Serwera, Panelu sterowania Surge Social lub wszelkiego sprzętu lub oprogramowania wymaganego do hostowania, obsługi lub transmisji Platformy i zapewnienia Surge Social Wi-Fi .

  Usługi wsparcia. W okresie jej obowiązywania: (a) podejmuje uzasadnione pod względem handlowym starania, aby zapewnić rozwiązania, zmiany i poprawki wymagane do obsługi Usługi Wi-Fi społecznościowej Surge (i jej składników) oraz Panelu sterowania społecznościowego Surge; oraz (b) zapewnić Klientowi dostęp do Surge Social Knowledge Vault. Surge Social nie ma obowiązku zapewniania jakiegokolwiek wsparcia bezpośrednio Klientom lub Użytkownikom końcowym. Klient odpowiada za świadczenie usług wsparcia na rzecz Klientów w zakresie działania Usługi Surge Social Wi-Fi (i jej elementów). Surge Social nie zapewnia całodobowego wsparcia. Surge Social dołoży uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na prośby o wsparcie w ciągu 2 dni roboczych.

 1. OBOWIĄZKI KLIENTA
 • Klient nie może składać fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń ani gwarancji dotyczących firmy Surge Social lub Surge Social WiFi.

  Klient przekaże wszystkie informacje o kliencie w Surge Social. Surge Social prowadzi rejestr Informacji o Kliencie dostarczonych przez Klienta Surge Social w wyniku działań Klienta zgodnie z niniejszą Umową. Wszystkie informacje o Kliencie dostarczone przez Klienta są wspólną własnością Klienta i Surge Social i, z zastrzeżeniem takich praw własności, mogą być wykorzystywane przez dowolną Stronę w dowolny sposób uznany za właściwy, z zastrzeżeniem (i) opublikowanych polityk prywatności każdej ze stron w tym czasie oraz (ii) wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących poufności i ochrony danych mających zastosowanie do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przesyłania Informacji o kliencie.

  Klient musi zarządzać działaniami marketingowymi i reklamowymi Klienta, w tym konfiguracją strony docelowej zawierającej Treści Klienta, jeśli ma to zastosowanie. Klient musi zachowywać się zgodnie z profesjonalnym wizerunkiem, reputacją i zaufaniem Surge Social i nie może angażować się w działania, które mają negatywny wpływ na Surge Social.

  Klient nie będzie: (i) dekompilować, przekształcać, modyfikować, tłumaczyć, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób próbować odszyfrować lub uzyskać kodu źródłowego, jakichkolwiek tajemnic handlowych, ani żadnych informacji wrażliwych lub zastrzeżonych, zawartych lub powiązanych z Surge Social Control Panel lub innym oprogramowaniem Surge Social dostarczanym na mocy niniejszej Umowy; (ii) modyfikować, łączyć, zmieniać, kopiować ani w żaden inny sposób odtwarzać lub ingerować w Surge Social Control Panel lub jakiekolwiek składniki Usługi Surge Social Wi-Fi, ani produkować lub tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych Surge Social Control Panel; (iii) wynajmować, udostępniać, wypożyczać lub obsługiwać Panelu Kontrolnego Surge Social na zasadzie time-share lub biura usług, ani oferować żadnych usług, które konkurowałyby z Usługą Surge Social Wi-Fi lub ją zastępowały, (iv) używać lub uzyskiwać dostępu do Panelu Kontrolnego Surge Social lub Platformy w celu publikowania, przekazywania, wyświetlania, przechowywania, dystrybucji lub rozpowszechniania lub w inny sposób przesyłać, ładować na lub udostępniać cokolwiek (w tym informacje, pliki, oprogramowanie, danych lub innych treści), które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich, są nieodpowiednie, niedokładne, nielegalne, bluźniercze, oszczercze, obsceniczne lub nieprzyzwoite, lub zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, cancelboty, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie, programy lub urządzenia, które mogą być szkodliwe, lub w celu uszkodzenia, sprzeniewierzenia, włamania się lub niewłaściwego użycia Panelu Surge Social Control Panel, Platformy lub jakichkolwiek składników usługi Surge Social Wi-Fi; lub (v) w inny sposób korzystać z Panelu Surge Social Control Panel, Platformy lub Usługi Surge Social Wi-Fi do celów niezgodnych z prawem, zabronionych, nielegalnych, niewłaściwych, obraźliwych, szkodliwych lub w inny sposób nieodpowiednich, w tym w związku z działaniami obejmującymi wiadomości śmieciowe, spam, hakerstwo, zniesławienie, nadużycia, nękanie, prześladowanie, grożenie lub w inny sposób naruszające prawa jakiejkolwiek osoby. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie Treści Klienta, niezależnie od tego, czy zostały one zamieszczone na Stronie Docelowej, wykorzystane w Szablonach Marketingowych, czy w inny sposób. Surge Social nie prowadzi wstępnej kontroli Treści Klientów, ale Surge Social ma prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić lub usunąć Treści Klientów.

  Klient musi zapewnić Klientowi usługi wsparcie w zakresie działania Usługi Surge Social Wi-Fi (i jej elementów). Jeśli Klient nie jest w stanie rozwiązać konkretnego problemu, który ma wpływ na Usługę Wi-Fi Surge Social, Klient może zwrócić się o pomoc do Surge Social.

  Klient będzie szkolił klientów w razie potrzeby, aby mogli oferować Surge Social Wi-Fi w odpowiedniej lokalizacji klienta.

  Surge Social może udostępnić Klientowi hasło dostępu i korzystania z Platformy Społecznościowej Surge i Panelu Kontrolnego; Klienci mogą również bezpośrednio zmieniać swoje hasła. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy hasła Klienta, jak również za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu hasła Klienta.

  Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Surge Social o każdym nieuprawnionym użyciu hasła Klienta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, które obejmuje między innymi wirusy komputerowe, konie trojańskie, hakowanie i inne złośliwe lub niepożądane środki wyraźnie lub w sposób dorozumiany zabronione przez lub niezgodne z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy. Surge Social zastrzega sobie prawo do odebrania Klientowi dostępu i możliwości korzystania z Platformy i Panelu Kontrolnego Surge Social, według własnego uznania i bez powiadomienia Klienta, jeśli wystąpi jakiekolwiek nadużycie lub podejrzenie w odniesieniu do nich. Surge Social nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzekazania przez Klienta Surge Social dokładnych informacji lub niezabezpieczenia hasła Klienta.

  Klient nie może wyznaczyć żadnego niezależnego agenta, przedstawiciela, dystrybutora, OEM, sprzedawcy z wartością dodaną, integratora systemów, usługodawcy ani innej strony trzeciej do sprzedaży Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Surge Social (która może zostać uchylona według własnego uznania jakiegokolwiek powodu).

5. WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W stosunkach między stronami Surge Social jest i nadal będzie właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów, w tym własności intelektualnej i praw własności w odniesieniu do Surge Social Technology. Oprócz praw przyznanych Panelowi sterowania Surge Social w Sekcji 2, w zakresie niezbędnym do umożliwienia Klientowi świadczenia Klientowi usługi Surge Social Wi-Fi i powiązanych usług, Surge Social niniejszym zapewnia Klientowi niewyłączną, Ograniczoną Licencję na Warunki użytkowania, instalację, pobieranie, dostęp, przeglądanie, przechowywanie, wyświetlanie,produkcję, reprodukcję i publiczne przekazywanie Technologii Surge Social.

Treść klienta. W stosunkach między stronami Klient jest i pozostanie właścicielem wszystkich praw, tytułów i interesów, w tym własności intelektualnej i praw własności w odniesieniu do Treści Klienta. Klient niniejszym udziela Surge Social w Okresie Obowiązywania niewyłącznej ograniczonej licencji na korzystanie z Treści Klienta wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z niniejszą Umową. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i opłacenie wszystkich licencji na treści cyfrowe i wszelkie inne Znaki lub licencje praw autorskich od właścicieli treści stron trzecich (lub ich przedstawicieli) w zakresie, w jakim taka treść jest częścią Treści Klienta (agentów) w zakresie, w jakim zakres, w jakim takie treści stanowią część Treści Klienta.

6. SPOTKANIE

Klient zgadza się zapłacić Surge Social rekompensatę za usługi i sprzęt dostarczony Klientowi zgodnie z niniejszą Umową, zgodnie z taryfami i harmonogramem płatności podczas realizacji zamówienia.

Klient niniejszym zezwala Surge Social na otrzymywanie miesięcznych automatycznych, cyklicznych płatności od Visa, MasterCard lub PayPal, obejmujących opłatę za początkową instalację, wszystkie opłaty miesięczne lub roczne oraz wszystkie inne obowiązujące płatności za usługi i sprzęt Klienta, jak określono w miesięcznej fakturze, która musi być elektronicznym. przesłane przez Surge Social. Klient musi zapłacić ten rachunek za pomocą automatycznej transakcji elektronicznej.

Klient jest odpowiedzialny za terminowość informacji o płatnościach i terminową płatność wszystkich faktur.

Opłaty będą automatycznie aktualizowane co miesiąc lub co rok, a miesięczne lub roczne regularne płatności, jeśli to konieczne, będą kontynuowane do momentu otrzymania przez Surge Social powiadomienia o anulowaniu.

Wszystkie opłaty nie obejmują wszystkich podatków, opłat lub ceł pobieranych przez organy podatkowe, a Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich takich podatków, opłat lub ceł.

Surge Social zastrzega sobie prawo do cofnięcia dostępu do usług, jeśli saldo Klienta jest zaległe lub rachunek nie zostanie w całości opłacony po 30 dniach od daty.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie dokona płatności lub jego rachunki nie zostaną w pełni opłacone, Klient niniejszym zezwala Surge Social lub jego następcy na odzyskanie długu, wraz z opłatami za usługi i odsetkami, w jakikolwiek sposób dostępny dla Surge Social. Klient zobowiązuje się zwrócić Surge Social wszelkie opłaty lub koszty prawne poniesione przez Surge Social w związku z brakiem płatności przez Klienta.

Zwroty lub kredyty za opłaty instalacyjne, niepełne miesiące konserwacji, zwroty za aktualizacje / redukcje lub zwroty za miesiące niewykorzystane z żadną usługą.

Klient jest odpowiedzialny za wszystkie koszty poniesione w wyniku własnej działalności biznesowej i/lub poniesione przez Klienta w związku z niniejszą Umową, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie koszty poniesione w celu promowania, demonstrowania, instalacji i/lub marketingu Surge. Sieć społecznościowa Wi-Fi lub w inny sposób wypełnia swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

Rezygnację można zainicjować na portalu konta Surge Social lub kontaktując się z Surge Social przez e-mail i wypełniając formularz wniosku o anulowanie. Niewykonanie lub niemożność uiszczenia opłat za Usługę nie oznacza rezygnacji lub rezygnacji, ani nie skutkuje anulowaniem Usługi.

Po anulowaniu wszystkie funkcje Wi-Fi, w tym logowanie, analizy i automatyzacja, zostaną wycofane. Wszystkie dane klientów i/lub klientów nie będą już dostępne na platformie Surge Social. Tej akcji nie można wznowić, jeśli usługa zostanie ponownie zainicjowana później.

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, Surge Social niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących platformy, aplikacji przepięć społecznościowych, usług i ich działania, w tym wszelkich wyraźnych gwarancji lub bezpłatnych warunków celu, dobrego imienia lub braku naruszenia lub określonych przez prawo, działania prawa, korzystania z handlu, transakcji lub w inny sposób. Nie ograniczając ogólnych postanowień oświadczenia, Surge Social nie gwarantuje, że (a) usługi będą spełniać specyficzne wymagania klienta, (b) usługi będą nieprzerwane, bezpłatne, bezpieczne, wyniki, które mogą otrzymać z usług, będą dokładne lub wiarygodne lub (d) wszelkie błędy w usługach zostaną poprawione. Usługi Surge i technologie społecznościowe są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności”.

  Surge Social nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, błędy lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez jakiekolwiek usługi Wi-Fi lub internetowe udostępniane stronom trzecim. Surge Social nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, błędy lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniami lub brakiem platform stron trzecich, w tym między innymi mediów społecznościowych, bramek płatności, poczty e-mail, usług SMS świadczonych za pomocą świadczenia.

  W żadnym wypadku firma Surge Social nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe (w tym między innymi bezpośrednie lub pośrednie, utratę działalności, utratę zysku, utratę danych lub utratę innej osoby). korzyści ekonomicznej), jeśli wystąpią, za naruszenia lub wady, a nawet jeśli Surge Social zostanie wcześniej umówione o możliwości wystąpienia takich strat. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność Surge Social w ramach niniejszej umowy jest ograniczona do całkowitej kwoty pieniędzy zapłaconej przez klienta na podstawie niniejszej umowy społecznej w ciągu trzech (3) miesięcy za płatność.

  8. ODSZKODOWANIE

  Klient musi zabezpieczyć Surge Social oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, wykonawców, następców i następców prawnych przed wszelkimi szkodami wynikającymi z lub związanych z jego oszustwem, umyślnym niewłaściwym postępowaniem lub rażącym zaniedbaniem, (b ) naruszenie jej zobowiązań do zachowania poufności wynikających z niniejszej Umowy, (c) naruszenie sekcji 1 lub korzystanie z Panelu kontroli społecznej Surge w sposób wykraczający poza zakres sekcji 2; (d) naruszenie, przywłaszczenie lub naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z treściami Klienta oraz (e) niewłaściwe użycie Danych Użytkownika Końcowego lub naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących prywatności, w tym w przypadku, gdy takie szkody są spowodowane przez osoby, za które taka strona ponosi odpowiedzialność na mocy prawa. Do celów niniejszej Umowy termin „Straty” oznacza wszelkie szkody, zobowiązania i straty (w tym podatki i powiązane kary) oraz wszystkie powiązane koszty i wydatki, w tym uzasadnione koszty prawne oparte na pełnym odszkodowaniu, a także koszty i wydatki związane z postępowaniem sądowym , ugoda, wyrok, apelacja, odsetki i grzywny.

  9. POUFNOŚĆ

 • Ograniczenia w korzystaniu z informacji poufnych. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z niniejszą Umową może mieć dostęp do poufnych informacji Surge Social, w tym między innymi do tajemnic handlowych, danych, procesów, informacji technicznych, wiedzy biznesowej, cen, dostawców usług, dostawców hostingu, partnerów technologicznych, strategii badawczo-rozwojowych i marketingowych (zwanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”). Klient przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób spowoduje poważne szkody dla interesów Surge Social. Klient zgadza się, że prawo do zachowania takich poufnych informacji jest prawem własności, które Surge Social ma prawo chronić. W związku z tym Klient nie będzie ujawniać ani zezwalać (w trakcie lub po zakończeniu niniejszej Umowy) na ujawnianie jakichkolwiek informacji poufnych jakiejkolwiek osobie, ani wykorzystywać lub zezwalać na ich wykorzystanie w jakimkolwiek celu innym niż cel właściciela takich informacji. Klient nie będzie wykorzystywał żadnych poufnych informacji Surge Social, chyba że jest to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  Ujawnianie informacji wymaganych przez prawo. Klient może ujawnić informacje poufne w odpowiedzi na skuteczne nakazu sądowego, prawa, zasady, zarządzenia (w tym, ale nie wyłącznie, rozporządzenia w sprawie giełdy papierów wartościowych) lub innych działań rządowych, pod warunkiem, że (a) Surge Social zostanie pisemnie powiadomiony o ujawnieniu informacji oraz (b) Klient pomaga Surge Social za pośrednictwem Surge Social w przypadku wszelkich prób podejmowanych przez inną osobę w celu ograniczenia lub uniemożliwienia ujawnienia Informacji Poufnych.

  Środki zaradcze w przypadku naruszenia. Klient zgadza się, że Surge Social nie ma odpowiednich środków zaradczych w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia niniejszego Artykułu 8, a zatem Surge Social ma prawo (oprócz wszelkich dostępnych środków) do nakazu lub innej sprawiedliwej ochrony sądowej. zapobiec lub naprawić takie naruszenie.

  Zwrot lub zniszczenie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub na wcześniejsze żądanie Surge Social, Klient musi (a) na własny koszt, (i) niezwłocznie zwrócić Surge Social wszystkie istotne informacje (i wszystkie ich kopie) będące własnością Surge Social (w tym niniejszej Umowy) lub zawiera jakiekolwiek informacje poufne (łącznie „Informacje podstawowe”) lub (ii) na pisemny wniosek firmy Surge Social o zniszczenie takich Informacji i dostarczenie firmie Surge Social pisemnego potwierdzenia takiego zniszczenia oraz (b) zakończyć dalsze korzystanie z wszelkich istotnych informacji, materialnych lub niematerialnych.

  Informacje poufne Surge Social są i pozostaną własnością Surge Social. Klient nie otrzymuje żadnych praw, tytułów, udziałów ani licencji w odniesieniu do Społecznych Informacji Poufnych Surge, innych niż prawa wyraźnie określone w niniejszej Umowie.

 1. OCHRONA DANYCH
 • Korzystając z Usług, Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Nie ograniczając powyższego, Klient przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Klienta i nie ujawnia żadnych Danych osobowych w żaden sposób osobom trzecim innym niż Klient.

  Surge Social zastrzega sobie prawo do weryfikacji korzystania przez Klienta z panelu sterowania Surge Social, w tym dzienników dostępu i działań.

  Jeśli Surge Social jest podmiotem przetwarzającym lub podprzetwarzającym dane osobowe, które podlegają RODO, przetwarzanie danych podlega Aneksowi o przetwarzaniu danych. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE.

  11. TERMIN I ROZWIĄZANIE

  Termin. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą wejścia w życie i będzie odnawiana co miesiąc lub co rok, chyba że w procesie zamawiania uzgodniono inaczej, o ile nie zostanie wcześniej wypowiedziana zgodnie z niniejszym Artykułem. Obsługiwany okres „Nieograniczone” lub „Jednorazowe”

  Jeśli którakolwiek ze stron istotnie naruszy niniejszą Umowę, a naruszenie to nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od przekazania stronie naruszającej pisemnej noty określającej to naruszenie, wówczas strona nie dopuszczająca się naruszenia może, za pisemnym wypowiedzeniem przekazanym stronie naruszającej, rozwiązać niniejszą Umowę z dniem określonym w takim wypowiedzeniu.

  Wypowiedzenie z powodów. Jeżeli którakolwiek ze stron w istotny sposób naruszy niniejszą Umowę i takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia strony naruszającej, wskazującego na naruszenie, wówczas strona naruszająca może pisemnie powiadomić stronę naruszającą. wypowiedzieć niniejszą Umowę z dniem określonym w takim wypowiedzeniu.

  Wypowiedzenie z powodu niewypłacalności lub bankructwa. Każda ze stron może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę, składając drugiej stronie pisemne wypowiedzenie w przypadku (a) likwidacji lub niezdolności drugiej strony lub praktycznie wszystkich jej wierzycieli, lub (d) złożenia przez drugą stronę godnego uwagi wniosku o ogłoszenie upadłości lub przeciwko drugiej stronie zgodnie z obowiązującym prawem upadłościowym lub dłużnikami w celu jej umorzenia lub reorganizacji.

  Wypowiedzenie dla wygody. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, przekazując drugiej stronie pisemne zawiadomienie o takim rozwiązaniu.

  12. OGÓLNY

 • Przenosić. Surge Social może dokonać cesji swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Klient nie może przenieść niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Surge Social.

 •  Zrzeczenie się praw. Niemożność lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa, uprawnienia lub środka ochrony.

 • Oddzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jej części jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na: (a) legalność, ważność lub wykonalność jakiegokolwiek postanowienia lub innego postanowienia; reszta

 •  Niezależny wykonawca. Customer i Surge Social są niezależnymi wykonawcami i nic w tym dokumencie nie może być interpretowane jako ustanowienie relacji pracodawca-pracownik, partnerów, dyrektora i agenta lub wspólne przedsięwzięcie pomiędzy Klientem a Surge Social. Surge Social nie ma żadnych praw ani uprawnień i nie będzie próbowała zawrzeć żadnej umowy, zobowiązania ani porozumienia, w inny sposób wiązać Klienta ani przejmować jakichkolwiek długów lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w imieniu lub w imieniu Klienta.

 •  Zachowanie. Postanowienia, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, pozostają w mocy, o ile nie określono inaczej.

 •  Dalsze zapewnienia. Każda ze stron jest zobowiązana w dowolnym czasie i każdorazowo, na żądanie drugiej strony, do sporządzenia i dostarczenia takich dodatkowych dokumentów oraz podjęcia takich dalszych działań i kroków, których druga strona może zasadnie zażądać w celu potwierdzenia, wdrożenia i pełnego wdrożenia postanowieniami, warunkami, intencjami i znaczeniem niniejszej Umowy.

 • Zmiany. Surge Social może w dowolnym momencie zmienić warunki lub ceny zgodnie z niniejszą umową, publikując zmiany na tej stronie. Surge Social dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, o takich zmianach, które w istotny sposób wpłyną na zakres świadczonych usług lub o jakimkolwiek istotnym wzroście cen. Niezależnie od powyższego Klient ponosi odpowiedzialność za pełne poinformowanie o zmianach publikowanych na tej stronie. Jeśli Surge Social wprowadzi zmiany, które są nie do zaakceptowania dla Klienta, Klient może rozwiązać Umowę bezpłatnie, powiadamiając Surge Social na piśmie w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty opublikowania niedopuszczalnych zmian. Jeżeli Klient nie powiadomi Surge Social na piśmie w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, uważa się, że wyraził zgodę na zmiany obowiązujące w dniu ich publikacji. Klient nie ma prawa do wprowadzania zmian

  Siła Wyższa. Surge Social nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niezgodność z naszymi zobowiązaniami, jeśli takie opóźnienia lub niezgodność wynikają z jakiejkolwiek przyczyny lub przyczyn pozostających poza jej kontrolą. Do takich przyczyn należą między innymi pożary, powodzie, klęski żywiołowe, strajki (lub inne spory pracownicze), ekstremalne warunki pogodowe, akty wandalizmu, terroryzm, wszelkie akty prawne lub wnioski agencji rządowych.

  Umowa zbiorcza. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia, negocjacje, memoranda i oświadczenia, zarówno pisemne, jak i ustne, między stronami.

  Środki akumulacyjne. Wszystkie środki zaradcze przewidziane w niniejszej Umowie kumulują się i uzupełniają, a nie zastępują innych środków dostępnych dla którejkolwiek ze stron zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności.

  Prawo regulacyjne. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia oraz mającym do niej zastosowanie prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych, a Strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w Kalifornii. Żadna ze Stron nie może wnieść powództwa wynikającego z umów zawartych w ramach niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż dwa lata od powstania przyczyny powództwa.