fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest „Peter Heiniger – Consulting services” przedsiębiorca z siedzibą w Ggynya (adres: ul. Nasypowa, nr 11, lok. 67, 81-177, Gdynya), wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9581723488 , REGON 521703184 (dalej: „my” lub „Surge Social”)
  2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do Surge Social za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://surge-social.com/pl/nasze-kontakty/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.
  3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie:
    • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi zajmującemu się hostingiem strony internetowej),
    • podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji.
  4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia działań związanych z przesłanym rzez Ciebie zgłoszeniem.
  5. Uprawnienia podmiotu danych: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez Serge Social  odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie https://surge-social.com/pl/nasze-kontakty/